C# Değişken Tipleri

bool: Sadece true ve false değelerini saklayabileceğiniz bir değişken.

byte: 0 ile 255 arasında bir değer alabilen bir Tam sayı.
Tür: Integral Tıpes – Unsigned 8-bit Integer.

sbyte: -128 ile 127 arasında bir değer alabilir, Tam sayı.
Tür: Integral Tıpes – Signed 8-bit Integer.

char: U+0000 ile U+ffff arasında bir değer alabilen bir adet Unicode harf.
Tür: Unicode 16-Bit Character.

decimal: 1.0*10^-28 ie 7.9*10^+28 (28-29 rakam)arasında bir değer alabilen bir Kesirli sayı
Tür: Decimal Tıpe – 128-bit Floating Point.

double: -+5.0*10^-324 ile -+1.7*10^+308 arasında bir değer alabilen Kesirli sayı.
Tür: Floating point Tıpes – 64-Bit Floating Point.

float:-+1.5*10^-45 ile -+3.4*10^+38 arasında bir değer alabilen Kesirli sayı, atamanın sonuna f yazılmalı.
Tür: Floating point Tıpes – 32-Bit Floating Point.

int: -2147483648 ile +2147483647 arasında bir değer alabilen Tam Sayı.
Türü: Integer Tıpes – Signed 32-Bit.

uint: 0 ile +4294967295 arasında bir değer alabilen Tam sayı,
Türü: Integer Tıpes – Unsigned 32-Bit

long: ?9,223,372,036,854,775,808 ile +9,223,372,036,854,775,807 arasında değer atayabileceğiniz bir Tam sayı
Türü: Integer Tıpes ? Signed 64-Bit

ulong: 0 ile +18,446,744,073,709,551,615 arasında bir değer alabilen Tam sayı
Tür: Integer Tıpes ? Unsigned 64-Bit

object: Herhangi bir değişken türünün atanabileceği bir tür değişken aslında boxing metodu kullanılarak oluşturulmuş bir nesne demek daha doğru olur.

short: -32768 ile +32767 bir değer alabilir, Tam sayı
Türü: Integral Tıpes – Signed 16-Bit

ushort: 0 ile +65535 bir değer atayabilirsiniz, Tam sayı
Türü: Integral Tıpes ? Unsigned 16-Bit

string: metin atayabileceğiniz bir değişken. (Orijinal olarak String sınıfının bir aliası)

tamsayı değişkenler

Ondalık Sayılar