Asp.Net Excelden veri okuma

Export dosyarından veri okumak isteyebiliriz ve buna göre okunan verileri veritabanına yazdırma vs. işlemlerinde kullanabiliriz. Excelden veri okuma işlemini aşağıdaki şekilde yapabilrsiniz. Not Excel 2003 dosyası içindir benim kullandığım connection string.
Diğer dosya versiyonlar için connectionstrings adresini inceleyebilirsiniz.

string dosya = "../AdminPanel/excel/kutuphane_kitap.xls";
string connString = string.Format(@"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source={0};Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=YES;""", Server.MapPath(dosya));
OleDbConnection conn = new OleDbConnection(connString);
conn.Open();
OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("SELECT * FROM [kutuphane_kitap$]", conn);
OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter();
da.SelectCommand = cmd;
DataTable dt = new DataTable();
da.Fill(dt);

//DataTablenin içeriğini bu şekilde dolaşabiliriz

for (int i = 0; i < dt.Rows.Count; i++)
{
string makale = dt.Rows[i]["makale_adi"].ToString();
}