Linq to Sql join kullanımı

2 farklı tablomuzda istenilen verileri getirmek için tabloları join ile bağlayabiliriz. Tabi ilişkili tablolar için entity framework‘ün include methodunu kullanmak çok daha kolaydır.

var q1 = from c in dataContext.Customers
     join o in dataContext.Orders on c.CustomerID equals o.CustomerID
     select new
     {
       c.CustomerID,
       c.ContactName,
       o.OrderID,
       o.OrderDate
     };

Bu sorguda müşteri ve sipariş tablosundan CustomerId,ContactName,OrderId ve OrderDate sütunundaki verileri getirmektedir.