c# Stored Procedure çalıştırıp datatable almak

using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString))
{
  using (SqlCommand command = connection.CreateCommand())
  {
    connection.Open();
    command.CommandText = "ReturnBranchReactive";
    command.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
    command.Parameters.Add("@startdate", SqlDbType.SmallDateTime);
    command.Parameters["@startdate"].Value = startDate;
    command.Parameters.Add("@enddate", SqlDbType.SmallDateTime);
    command.Parameters["@enddate"].Value = endDate;
    command.Parameters.Add("@customerid", SqlDbType.Int);
    command.Parameters["@customerid"].Value = customerId;
    using (SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter())
    {
      da.SelectCommand = command;
      DataTable dt = new DataTable();
      da.Fill(dt);
      da.Dispose();
    }
  }
}

Veya stored procedure’den dönen değeri alabiliriz, Time out süresini burda 0 atayarak sınırsız olmasını sağladık ve procedurede belirlediğimiz int değişkeni almış olduk.

using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionStr))
{
  using (SqlCommand command = connection.CreateCommand())
  {
    connection.Open();
    command.CommandText = "InsertServiceRationCart";
    command.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
    command.Parameters.Add("@startdate", SqlDbType.SmallDateTime);
    command.Parameters["@startdate"].Value = startDate;
    command.CommandTimeout = 0;
    SqlParameter returnParameter = command.Parameters.Add("RetVal", SqlDbType.Int);
    returnParameter.Direction = ParameterDirection.ReturnValue;
    command.ExecuteNonQuery();
    retvalstate = (int)returnParameter.Value;
  }
}

Store Procedure T-SQL ile arama

Dinamik arama sorgularında t-sql kullanmak işimizi kolaylaştıracaktır. T-sql kullanmaktaki amaç where kıstaslarının dinamik olarak eklemektir. Fikir edinmeniz için, kullandığım bir t-sql arama sorgusu aşağıdadır. Entity framework ile kullanıldığında sadece sorgulamak istediğim değişkenlere değerlerini göndermem yeterli oluyor.

USE [DatabaseEx]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[sp_UyeArama]  Script Date: 02/12/2013 11:36:09 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
-- =============================================
-- Author:		Cem ELMA
-- Create date: 07.02.2013
-- Description:	Üyeler tablosunda arama
-- =============================================
ALTER PROCEDURE [dbo].[sp_UyeArama]
@unvan nvarchar(255)=null,
@sicilno nvarchar(20)=null,
@sehir nvarchar(3)=null,
@ilce nvarchar(2)=null,
@semt nvarchar(2)=null,
@meslekkomitekod nvarchar(5)=null,
@isciaralik int=null,
@sermayearalik int=null,
@ortaklik nvarchar(500)=null,
@kayiticindeara nvarchar(255) = null,
@siralamatipi int=null
AS
BEGIN
  SET NOCOUNT ON;
  --Sorgu Tanımlamalar
  Declare @SQLQuery AS NVarchar(4000)

  --Dinamik sorguyu oluşturur
  Set @SQLQuery = 'SELECT * from Table1 WHERE (1=1) ' 
  if @kayiticindeara Is Null
  begin

  if @unvan Is Not Null Set @SQLQuery = @SQLQuery + ' And LOWER(SBFRMUNV) LIKE ''%' + @unvan + '%'''		
  if @sicilno Is Not Null Set @SQLQuery = @SQLQuery + ' And SBSCLKOD LIKE ''%' + @sicilno + '%'''		
  if @sehir Is Not Null Set @SQLQuery = @SQLQuery + ' And SBILKODU LIKE ''%' + @sehir + '%'''
  if @ilce Is Not Null Set @SQLQuery = @SQLQuery + ' And SBILCEKD LIKE ''%' + @ilce + '%'''	
  if @semt Is Not Null Set @SQLQuery = @SQLQuery + ' And SBSEMTKD LIKE ''%' + @semt + '%'''	
  if @meslekkomitekod Is Not Null Set @SQLQuery = @SQLQuery + ' And SBMESKOMKOD = @meslekkomitekod' --Grup
  if @isciaralik Is Not Null
	begin
      SET @SQLQuery = CASE
      WHEN @isciaralik = 25 THEN @SQLQuery + ' And (SBISCSYS >= 5 AND SBISCSYS < 26)'
      WHEN @isciaralik = 50 THEN @SQLQuery + ' And (SBISCSYS >= 26 AND SBISCSYS < 50)'
      WHEN @isciaralik = 200 THEN @SQLQuery + ' And (SBISCSYS >= 50 AND SBISCSYS < 200)'
      WHEN @isciaralik = 201 THEN @SQLQuery + ' And (SBISCSYS >= 200)'
      END
	end
  if @sermayearalik Is Not Null
	begin	
	  SET @SQLQuery = CASE
      WHEN @sermayearalik = 1 THEN @SQLQuery + ' And (SNSRMYTO >= 1000000)'
      WHEN @sermayearalik = 2 THEN @SQLQuery + ' And (SNSRMYTO >= 250000 AND SNSRMYTO < 1000000)'
      WHEN @sermayearalik = 3 THEN @SQLQuery + ' And (SNSRMYTO >= 100000 AND SNSRMYTO < 250000)'
      WHEN @sermayearalik = 4 THEN @SQLQuery + ' And (SNSRMYTO >= 25000 AND SNSRMYTO < 100000)'
      WHEN @sermayearalik = 5 THEN @SQLQuery + ' And (SNSRMYTO >= 5000 AND SNSRMYTO < 25000)'
      WHEN @sermayearalik = 6 THEN @SQLQuery + ' And (SNSRMYTO >= 1 AND SNSRMYTO < 5000)'
      END 
	end
  if @ortaklik Is Not Null Set @SQLQuery = @SQLQuery + ' And LOWER(SBORTAKL) LIKE ''%' + @ortaklik + '%'''		

  end
  else 
  begin
	Set @SQLQuery = @SQLQuery + ' and (LOWER(SBFRMUNV) LIKE ''%' + @kayiticindeara + '%'' 
	  or SBSCLKOD LIKE ''%' + @kayiticindeara + '%''
	  or SBTELEF1 LIKE ''%' + @kayiticindeara + '%''
	  or SBNACEKD LIKE ''%' + @kayiticindeara + '%''
	  or SBTICSCL LIKE ''%' + @kayiticindeara + '%'') '	
  end
  --Sorgu Sıralamasını ekler
  if (@siralamatipi=1) Set @SQLQuery = @SQLQuery + ' Order By SBFRMUNV'
	else Set @SQLQuery = @SQLQuery + ' Order By SBFRMUNV desc'

	--sorguyu çalıştırır
	EXECUTE sp_executesql @SQLQuery
END